-0.1 C
Kretinga
29 lapkričio Antradienis
spot_img
spot_img

Ką mena šv. Antano rūmai

Ar jau skaitėte?

Šiemet sukanka 80 metų, kai Kretingoje, tarp II parapijos kapinių bei Pastauninko upelio, buvo pastatyti šv. Antano rūmai, dar vadinami šv. Antano nameliu, Amerikonų rūmais, šv. Antano kolegija. Šio pastato sienos mena daug įvairių įvykių, tad norėtųsi bent trumpai apžvelgti šv. Antano rūmų istoriją.

- Reklama -

Popiežiaus Pijaus XI nurodymu, minint 700-ąsias šv. Antano mirties metines, 1931-ieji metai buvo pašvęsti šv. Antano Paduviečio garbei. Atsižvelgę į šventojo troškimą būti misionieriumi, Kretingos broliai pranciškonai nusprendė šv. Antano garbei pastatyti jubiliejinį monumentą – misionierius ruošiančią švietimo įstaigą: 1932 metais iškilo berniukams skirta gimnazija su bendrabučiu, pavadinta Šv. Antano misijų kolegija. Gimnazijos statybą aukomis rėmė išeivijos lietuviai, todėl, atsidėkodami jiems, pranciškonai pasiryžo pastatyti moderniai įrengtus prieglaudos namus, kuriuose galėtų apsigyventi iš užsienio grįžtantys senyvo amžiaus tautiečiai.

Prieglaudos namai pradėti statyti  1933 m. Lietuvos pranciškonų brolijos provincijolo Augustino Dirvelės iniciatyva. Darbams vadovavo inžinierius Rapolas Žigas, statybas finansavo JAV lietuviai, joms baigti pranciškonai ėmė paskolas iš bankų. 1934 m. lapkričio 11 d. prieglaudos namai pašventinti ir iškilmingai atidaryti, pavadinti Šv. Antano rūmais. Atidarymo šventėje dalyvavo Klaipėdos teatro aktoriai P. Bručkienė ir P. Bručkus. Pastato, tuo metu dar vadinto Amerikonų rūmais, pirminė paskirtis – prieglauda per Pirmąjį pasaulinį karą į JAV emigravusiems ir senatvėje į Lietuvą sugrįžusiems tautiečiams, kurie prisidėjo prie pranciškonų Šv. Antano misijų kolegijos statybų, klierikų išlaikymo, materialiai ir dvasiškai rėmė Lietuvos pranciškonus. 1933 m. iš Amerikos buvo sugrįžę 5 lietuviai, kurie laikinai gyveno mieste pasamdytuose butuose, iš vienuolyno gavo visą išlaikymą. Baigus statybas, jie persikėlė į Šv. Antano rūmus. Globotiniai už 10 tūkst. litų vienkartinį mokestį iki gyvenimo pabaigos gaudavo pilną išlaikymą, atskirą kambarį ir vietą parapijos kapinėse. Tačiau tuo metu Europoje jau tvyrojo karo nuojauta, tad daugiau tautiečių iš JAV į Lietuvą grįžti neskubėjo. Pastate prisiglaudė apie 10 senelių iš Lietuvos, kuriuos prižiūrėjo pranciškonų vienuolės. 1935 m. pabaigoje kartu su aptarnaujančiu personalu (seserimis pranciškonėmis) prieglaudoje gyveno 18 žmonių.

Šv. Antano rūmai buvo didžiausia ir moderniausia prieglauda ne tik Kretingoje, bet ir tuometėje Lietuvoje, patalpos įrengtos pagal aukščiausius to meto inžinerijos pasiekimus: labai erdvios, jose įrengta kokybiška šildymo sistema, įvestas vanduo, kanalizacija, įrengtos vonios, pastatas elektrifikuotas (elektra tiekiama iš elektrinės prie gimnazijos tvenkinio). Kiekvienam globotiniui numatytas atskiras kambarys, gyventojai galėjo valgyti bendroje valgykloje arba atskirai savo kambariuose. Buvo didelė susirinkimų salė, virtuvė, valgykla, biliardo kambarys, bažnytinių rūbų siuvykla, koplytėlė ir 60 gyvenamų kambarių. Koplytėlėje, dekoruotoje dailininko Jono Mackevičiaus, nuolat buvo Švenčiausias Sakramentas, kasdien švenčiamos šv. Mišios. Šalimais – keturi ligonių kambariai, turintys sienose langą į koplytėlę. Iš šių kambarių pro langą buvo galima matyti altorių, klausyti šv. Mišių, priimti Švč. Sakramentą.

Kadangi didžiulis pastatas stovėjo apytuštis, nuspręsta kiek praplėsti jo paskirtį: pirmajame aukšte įrengta salė, skirta Pranciškonų gimnazijos moksleivių reikmėms, tačiau ja galėjo naudotis ir miestiečiai – buvo rodomi to laikotarpio populiarūs kino filmai su garsiais to meto kino aktoriais. Salė buvo svarbus miesto kultūros židinys. Priešingame pastato gale įrengta JAV gyvenusio kunigo Pranciškaus Juro padovanota spaustuvė ir knygrišykla, įsikūrė pranciškonų spaudos administracija. Čia A. Dirvelės rūpesčiu buvo spausdinamos knygos bei religinio turinio leidiniai „Pranciškonų pasaulis“, „Šv. Pranciškaus varpelis“, „Sursum corda“, „Misionierius“, „Bitininkas“ ir kt.

Šiame pastate 1936–1940 m. iki sovietinės okupacijos pradžios gyveno Kretingos pranciškonų gimnazijos mokytojo Juozo Gedgaudo šeima (sūnūs – žymūs Lietuvos veikėjai: muzikologas, eseistas Edmundas bei radiologas Eugenijus).1939 m. vyko derybos su savivaldybe šv. Antano namelyje įkurti ligoninę.

- Reklama -

Iki 1939 m. Kretingos mergaitės mokėsi Klaipėdoje. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, šv. Antano rūmuose įkurtos Pranciškonų gimnazijos mergaičių klasės, kurios veikė iki 1940 m. Buvo planuojama nuo 1940 m. rudens šv. Antano rūmuose įkurti bendrabutį-pensionatą mergaitėms, kuriam būtų vadovavusios seserys pranciškonės.

1940 m. viduryje, Lietuvą okupavus sovietinei armijai, pastatas nacionalizuotas, jame įsikūrė NKVD pasienio kariuomenės 105-osios rinktinės štabas. Rūsiuose ir pirmame aukšte įrengta areštinė, kurioje buvo tardomi sulaikyti žmonės, vėliau išvežami į kalėjimus. Pastato teritorija aptverta aukšta aklina tvora, apraizgyta spygliuota tvora. Nedideliems rūsio langams įstatytos grotos, patys langai užkalti aklinai, kad į vidų patektų kuo mažiau šviesos ir kaliniai prarastų paros laiko orientaciją. Nedidelėse patalpose uždarydavo po 10–12 žmonių, tardymai dažniausiai vykdavo naktimis. Nežinia kiek iš viso buvo kamerų, atrastos mažiausiai keturios.

1940–1941 m. šiame name buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę: šauliai, buvę karininkai, labiau išsilavinę žmonės. Didelę dalį kalinių sudarė mėginusieji pereiti sieną ir patekti į tuometinį vokiečių užimtą Klaipėdos kraštą bei Klaipėdos krašte pas ūkininkus dirbę karo belaisviai lenkai, belgai, prancūzai, perbėgę į Lietuvą. Manoma, kad šioje areštinėje kalėjo 23 Rainių kankiniai. Iš viso rūsiuose galėjo būti kalinama per 300 žmonių.

Nuo 1939 m. tėvas Augustinas Dirvelė buvo Pajūrio vienuolyno vikaru. Susirūpinęs vienuolyno likimu, 1940 m. vasarą sugrįžo į Kretingą, tačiau iš karto saugumo buvo suimtas ir įkalintas šv. Antano rūmų rūsyje, vėliau perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą.

1989 m. remontuojant pastatą, rūsiuose po tinko sluoksniu aptikti sienose įvairiomis kalbomis įrėžti užrašai: vardai, pavardės, gyvenamųjų vietų pavadinimai, įkalinimo priežastys.

Pirmosiomis Antrojo pasaulinio karo dienomis Kretingą užėmę hitlerininkai kalinius paleido, įrengė kažką panašaus į ekspoziciją, kurioje eksponavo enkavedistų paliktus žiaurių kankinimų pėdsakus. Šv. Antano rūmuose įsikūrė hitlerinė apskrities civilinė administracija, rūsiuose buvo kalinami nespėję pabėgti tarybiniai aktyvistai bei žydų tautybės asmenys, kurie vėliau buvo sušaudyti Kvecių miškelyje bei Kretingos žydų kapinėse. Daugiau kalinių nebuvo ir areštinė uždaryta.

Kelerius pokario metus šv. Antano namelyje vėl buvo įsikūrusi kariškių įgula, rūsiuose vėl veikė areštinė, kurioje, spėjama, buvo kalinami ne sulaikytieji, o prasikaltę kareiviai.

Iki 1970 m. šv. Antano rūmai Kretingos visuomenei tarnavo kaip kultūros centras, salėje vykdavo koncertai, visuomeniniai renginiai, buvo kino teatras „Audra“, viršutiniuose rūmų aukštuose įsikūrusi Kretingos rajono valdžia: apskrities bei rajono partinės, valstybinės įstaigos.1990 m., atkūrus nepriklausomybę, šv. Antano rūmuose dirbo pirmoji demokratiškai išrinkta Kretingos rajono taryba.

1991 m. pranciškonams buvo grąžinti 1-as ir 3-as šv. Antano rūmų aukštai, 2-ajame laikinai liko valdžios įstaigos. Susigrąžintose patalpose pranciškonai įsteigė Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją. 1995–2005 m. čia veikė Šv. Antano religijos studijų institutas prie Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto.

Nuo 2005 m. keletą metų pastatas stovėjo nenaudojamas. Buvo minčių grąžinti jam pirmykštę paskirtį – įrengti senelių globos namus, buvo ketinimų steigti evangelizacijos centrą ar perduoti Bažnyčios organizacijoms. 2009 m. šv. Antano namelyje įsikūrė Pranciškonų gimnazija.

2009 m. atliekant rūmų 7 m pločio ir 23 m ilgio salės remontą, meistrai atidengė raudonų plytų mūrą, atvėrė arkinius skliautus. Nuo sienų nuėmus sovietinių laikų tinką, aptiktos ir trys statybos metu suformuotos nišos. Aptikti netikėti inžinieriniai sprendimai: užmūrytos ventiliacijos angos, kurių funkcija šiandien nėra aiški. Po renovacijos ji pritaikyta profesionaliems renginiams: įrengtas profesionalus apšvietimas, 10 m ilgio scena, ložė, tinkamą akustiką užtikrinančios banguotos lubos. Modernumas suderintas su autentika, patalpoje palikta atidengta raudonų plytų siena. Salė tarnauja Pranciškonų gimnazijos bei parapijos bendruomenės reikmėms.

2010 m. baigti šv. Antano rūmų restauravimo darbai: beveik visas pastatas atnaujintas, įrengta 16 klasių su naujausia technika, gimnastikos ir sporto salės su specialia grindų danga, renginių salė su scena, užkulisiais, balkonu, 43 nešiojamų kompiuterių skaitykla, keramikos, teatro studijos, dvejos rūbinės su asmeninėmis spintelėmis, 8 dušai, koplyčia, kavinė-valgykla „Geroms“. Pietinės pastato dalies pirmajame aukšte įsikūrė spaustuvė „Tomo reklama“, vairavimo mokykla, „Argus“ saugos tarnyba.

2011 m. pašventinta restauruota, į istorinę vietą sugrąžinta (buvusi ir prieglaudos, ir Kolegijos bei Instituto laikais) rūmų koplyčia. Pirmąsias šv. Mišias kartu su broliais pranciškonais aukojo Telšių vyskupas Jonas Boruta. Koplyčioje pakabintas kryžius vienuolyne buvo saugomas nuo seno. Altoriaus eskizą, atsižvelgdami į kanonus, kūrė broliai pranciškonai Carlo Bertagnin ir Paulius Vaineikis, pagamino meistras Tomas Pocius iš Darbėnų. Koplyčios restauravimą finansavo Lietuvių katalikų religinė šalpa iš JAV.

Pranciškonų vienuoliai kartu su gimnazijos vadovybe planuoja šv. Antano namelio rūsiuose įrengti muziejų su rezistencijos, genocido bei gimnazijos istorijos ekspozicija.

Šv. Antano rūmų pastatas turi architektūrinę, istorinę bei memorialinę reikšmę. 2003 m. jis įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, pripažintas valstybės saugomu objektu, 2008 m. paskelbtas kultūros paminklu.

Jolanta KLIETKUTĖ

http://www.jolista.lt/

spot_img

Kaip elgtis, kad ligos nesujauktų šeimos finansinės gerovės?

Dažniausiai lietuvius kasmet kankina įvairios infekcijos bei kvėpavimo sistemos ligos. Susirgus, pavyzdžiui, gripu ar peršalimu, gali prireikti atseikėti nemažas sumas ne tik medikamentams, bet ir įvairiems tyrimams bei organizmo stiprinimui. Todėl finansų valdymo ekspertė...

Kiek kainuoja Kalėdų šviesa namuose: kaip apskaičiuoti, kiek elektros sunaudoja girliandos

Artėjant metui puošti Kalėdų eglutę išaugusios elektros energijos kainos ne vieną gali priversti susimąstyti – su elektrine girlianda ar be? Kaip apskaičiuoti, kiek kainuos Kalėdinės šviesos instaliacijos sunaudota elektra? Palikti įjungtą kieme stovintį šviečiantį...

Ar yra tinkamiausias metas investuoti į trečios pakopos pensijų fondą?

Pastaruoju metu padėtis pasaulinėse finansų rinkose pasižymi dideliu nepastovumu. Savaime suprantama, kad tai kelia nerimą ne tik investuotojams, bet ir gyventojams, kaupiantiems pensijų fonduose. Tačiau nepaisant fondų verčių svyravimų ir nuolat besikeičiančios situacijos rinkose,...

Nepilnametė, bare smurtavusi prieš jaunuolį, turės atlyginti padarytą žalą

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo P. B. ieškinį ir pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo atsakovėms G. K. ir V. I. dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos...

Praūžė pirmasis UCI dviračių treko Čempionų lygos varžybų etapas: netrūko nei staigmenų, nei įtemptų...

Praėjusį savaitgalį startavusios UCI dviračių treko Čempionų lygos varžybos nenuvylė – 72 geriausi pasaulio dviračių treko sportininkai ir sportininkės liejo prakaitą pirmajame iš penkių etapų. Maljorkos Palmos mieste vykusiose keirino, sprinto, skrečo ir eliminavimo...

ORAI: Artimiausiomis dienomis dangus išliks apniukęs, sulauksime kritulių

Šiandien Lietuvoje daug kur krituliai, daugiausia nedideli, vyraus sniegas. Vietomis plikledis, šerkšnas, galima silpna lijundra. Aukščiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos Lapkričio 29-os naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje krituliai, vyraus...

5 kelio dangos pavojai: kaip saugiai pasiekti kelionės tikslą sudėtingiausiomis eismo sąlygomis

Artėjant žiemai, vairavimas tampa iššūkiu net ir patyrusiems vairuotojams – tai patvirtina ir kelių eismo įvykių statistika. Vis dėlto, pavojingų atsitikimų bei skaudžių nelaimių dažnu atveju galima išvengti – tereikia susikaupti, atkreipti dėmesį į...

Horoskopai lapkričio 28 dienai

AVINASNebūkite egoistas, pagalvokite ir apie kitų gerovę. Galbūt šiandien prisiminkite kokį vienišą visų užmirštą giminaitį. Apskritai diena labai tinkama tvarkyti įvairiausius asmeninius ar šeimos reikalus. JAUTISĮ jūsų gyvenimą netikėtai įsiverš senas, jau beveik pamirštas pažįstamas....

Ant sostinės Kalėdų eglės uždegta 700 žvakučių

Lapkričio 26-osios vakarą sostinės Katedros aikštėje įžiebta Kalėdų eglė – įspūdingo dydžio jubiliejinio torto formos meninė kompozicija „Su Gimtadieniu, Vilniau!” kviečia visus metus švęsti sostinės 700-ąjį jubiliejų. Šventę Katedros aikštėje pradėjo DJ Jovani ir senoviniais...

ORAI: Šiandien daug kur, daugiausia Vakarų Lietuvoje, krituliai, vyraus nedidelis sniegas

Šiandien daug kur, daugiausia Vakarų Lietuvoje, krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis plikledis, rūkas, šerkšnas, galima silpna lijundra. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Aukščiausia temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos. Lapkričio 28-os naktį...

Horoskopai lapkričio 27 dienai

AVINASJūsų finansai leidžia jums jaustis laisvam. Praleiskite savaitgalį smagiai ir nepamirškite senų draugų. Nuotykius juk mėgstate, o šiandien neteks jų toli ieškoti. JAUTISNedidelis flirtas gali labai paįvairinti jūsų savaitgalį. Tik būkite toks pat draugiškas ir...

Keturias dienas artimuosius bauginusiam ir prieš juos smurtavusiam recidyvistui skirta 14 metų laisvės atėmimo...

Klaipėdos apygardos teismas kaip pirmoji instancija išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl neteisėto laisvės atėmimo, sveikatos sutrikdymo, pasikėsinimo nužudyti šeimos narį ir pasipriešinimo policijos pareigūnui. Septynis kartus teistas, prieš dvejus metus iš laisvės atėmimo vietos išleistas 34...

Kaip galima apsisaugoti nuo būsto ir vartojimo paskolos nemokumo?

Tęsiantis neapibrėžtai situacijai, kai dėl didėjančio EURIBOR auga įvairių paskolų palūkanos, sparčiai kilo energijos ir įvairių produktų bei paslaugų kainos, ne vienam gyventojui kilo minčių – ką reikėtų daryti su paskolos įmokomis, jei netekčiau...

ORAI: Sniego danga padidės ypač rytiniuose rajonuose

Lapkričio 26-os dieną daugelyje rajonų krituliai, vyraus sniegas. Kai kur silpna lijundra, plikledis, rūkas, šlapio sniego apdraba. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Aukščiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnio šilumos. Lapkričio 27 d. daug...

Kalėdinės dirbtuvės namuose: kaip pasigaminti advento kalendorių?

Iki Kalėdų likus lygiai mėnesiui – skubame joms ruoštis. Juolab kad po kelių dienų prasidės svarbiausias pasiruošimo šventėms etapas – adventas. O kad būtų lengviau skaičiuoti iki Kalėdų likusias dienas, galima pasigaminti advento kalendorių,...

Horoskopas lapkričio 26 dieną

AVINASJūsų finansai leidžia jums jaustis laisvam. Praleiskite savaitgalį smagiai ir nepamirškite senų draugų. Nuotykius juk mėgstate, o šiandien neteks jų toli ieškoti. JAUTISNedidelis flirtas gali labai paįvairinti jūsų savaitgalį. Tik būkite toks pat draugiškas ir...

Aplinkosaugos olimpiadoje sužibėjusi aštuntokė: „Mylėkime vietą, kurioje gyvename“

Su šūkiu „Energija be ribų!“ organizuotoje Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje 7 ir 8 klasių mokiniams pasižymėjusi aštuntokė Miglė Marija Gamezo kviečia Lietuvos gyventojus mylėti vietą, kurioje gyvename. Ji taip pat linki visiems rūpintis šalies gamta...

Interjero dizaineriu tapkite pats: patarimai, kaip įsirengti skoningą būstą

Interjero dizaineriai bet kokios būklės būstą geba paversti skoningu ir jaukiu, tačiau ne visiems tokia paslauga yra įkandama. Architektė, interjero dizaino studijos „Lapukas ir pieštukas“ bendraįkūrėja Martyna Kazlauskienė pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį,...

Lukas Gricius sveikata rizikuoti nenori: prevencija nuo ŽPV gali sumažinti vėžio riziką

Visuomenėje vis dar vyrauja klaidinga nuomonė, kad žmogaus papilomos virusas (ŽPV) kelia grėsmę tik moterims, kadangi ši virusinė infekcija yra pagrindinė gimdos kaklelio vėžio atsiradimo priežastis. Tačiau besimptomis ŽPV nediskriminuoja asmenų pagal lytį ir...

Vyndarystės pradininkai Lietuvoje: lietuviškas vynas gali konkuruoti su užsienio

Manoma, kad jau nuo 14 amžiaus Lietuvoje kalavijuočiai augino vynuoges. Šiandien šia tradicija susidomi vis daugiau entuziastų. Vieni pirmųjų – Šakių rajone esančiame Zyplių dvare, šeimos amatą tęsianti ir vynuogyną puoselėjanti Ramaškevičių šeima. Čia...

Lempučių spindesys ir tamsa: kas slypi po stiklu ar plastiku?

Taupome elektrą, bet pajusti švenčių laukimo nuotaiką vis tiek norisi. Ir medikai pataria: jei nenorime pulti į depresiją, reikia daugiau šviesos. Kaip suderinti taupumą ir šviesos poreikį? Elektronikos atliekų tvarkymo organizavimu besirūpinantys specialistai primena,...

Seimui priėmus sprendimą dėl plonų plastikinių maišelių apmokestinimo, „Iki“ įvardijo siūlomas jų alternatyvas ir...

Prekybos tinklo „Iki“ duomenimis, pirkėjai per metus vidutiniškai sunaudoja apie 121 mln. lengvų plastikinių maišelių arba maždaug 330 tūkst. kasdien. Seimui priėmus sprendimą nuo kitų metų liepos apmokestinti plonuosius plastikinius maišelius, prekybos tinklas „Iki“...
spot_img
spot_img

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS